Ochrana životního prostředí je pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov prioritou, napomáhá tomu také EIA

Jsf Abb (c)_0120500.JPG


Ochrana životního prostředí byla pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov, která své první investory přivítala již v roce 2009, vždy maximální prioritou. I proto je u všech nově vstupujících firem hlídáno, zda je jejich výroba k životnímu prostředí šetrná, či nikoli. Souhrnně nese tento proces kontroly zkratku EIA (Enviromental Impact Assessment).

V rámci EIA jsou například zkoumány vlivy na půdu, faunu a flóru, ovzduší, spodní vody apod., přičemž má šest fází:
1. oznámení – vstupující firma zasílá oznámení o svém záměru příslušnému krajskému úřadu;
2. zjišťovací řízení – zde se rozhoduje o tom, zda bude záměr posouzen úplným procesem EIA, nebo ne; proti rozhodnutí se dá odvolat;
3. dokumentace – investor předkládá dokumentaci od autorizované osoby; v případě, kdy má investor dokumentaci již zpracovánu, se jej předchozí fáze netýkají;
4. veřejné projednání – to se koná v případě, kdy se veřejnost nesouhlasně vyjádří k předložené dokumentaci;
5. posudek – posudek je k dokumentaci vytvářen úřadem skrze autorizovanou osobu;
6. závazné stanovisko – úřad vydává závazné stanovisko; to je pak následně zohledněno v dalších řízeních.

„Díky tomu, že si všechny nově vstupující firmy projdou tímto administrativním kolečkem, budou mít všechny zúčastněné strany jistotu etického a ekologicky-bezpečného způsobu podnikání,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.

Administrativa, která byla s novými výstavbami spojena, ale bude díky novému stavebnímu zákonu, který bude účinný od 1. 7. 2023, značně regulována. Stavební řízení bude nejen zjednodušeno, ale především urychleno – investoři tak budou moci již do 375 dní vědět, zda se do stavby pustit, či nikoli.