Pro investory

mapa01.jpg

Strategická průmyslová zóna Holešov se nachází ve Zlínském kraji na ploše bývalého letiště u města Holešov. Průmyslová zóna je otevřena všem zájemcům v oborech zpracovatelského průmyslu (s výjimkou prvotního zpracování surovin), vědy, výzkumu a strategických služeb. Pro investory jsou připraveny pozemky v rozměrech od 5 000 m2

Součástí areálu průmyslové zóny je Technologický park se zázemím pro investory a prostorami k pronájmu. Správu průmyslové zóny a servis pro investory zajišťuje společnost Zlínského kraje Industry Servis ZK, a.s.


IMG_0208.jpg

Charakteristika zóny

Průmyslová zóna Holešov je umístěna v rovině mimo povodňové oblasti. Od obytných částí je oddělena protihlukovým zemním valem, biocentrem a biokoridory. Zelené plochy jsou plánovány i v další výstavbě průmyslové zóny. Ochrana životního prostředí, zejména podzemních vod, a zlepšování kvality života obyvatel v regionu, je vnímána jako nezbytný a primární předpoklad výstavby a provozování průmyslové zóny.
trafostanice.jpg

Infrastruktura

Strategická průmyslová zóna Holešov má pro investory připravenu veškerou potřebnou infrastrukturu.  

Inženýrské sítě jsou vedeny ze dvou směrů. Do zóny je přiveden plyn, voda, elektřina, telekomunikační kabely, ze zóny jsou odváděny splaškové a dešťové vody. Zvláštní péče je věnována nakládání s odpadními vodami, které jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. 

Na páteřní technickou infrastrukturu je postupně navazována a  budována vnitřní infrastruktura. Každá plocha určená k prodeji má zajištěno přivedení obslužných komunikací a inženýrských sítí k hranici pozemku.


mapa_1.jpg

Dopravní dostupnost

Strategická průmyslová zóna je výhodným místem pro obsluhu celé České republiky i Evropy. Prostřednictvím tří páteřních komunikací je zóna vhodně a kvalitně napojena na okolní silniční a dálniční síť. Dostupnost železničních koridorů podporuje železniční vlečka vedená přímo do zóny. 

Uvnitř průmyslové zóny jsou neveřejné účelové komunikace určené pro obsluhu areálu. Vybudovány jsou také stezky pro pěší a cyklisty, které jsou napojeny na okolní cyklistické trasy. 

Dopravní dostupnost z hlediska pracovní síly je primárně zabezpečena rozsáhlou sítí veřejné dopravy. Město Holešov patří k regionálním uzlům autobusové i železniční dopravy. Veřejná doprava je zavedena také do areálu průmyslové zóny a dále bude rozvíjena podle potřeby zasídlených subjektů.


Vstupní  informace pro investory

Podle pravidel Ministerstva průmyslu a obchodu je zóna určena pro výstavbu v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ NACE 10-33), v oborech strategických služeb, technologických centrech nebo v oblasti výzkumu a vývoje, vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin. 

Podle územního plánu města Holešov je hlavním využitím průmyslové zóny zpracovatelský průmysl a skladování, přípustným využitím jsou výrobní a strategické služby, technologická centra, věda a výzkum, související dopravní a technická infrastruktura, související občanská vybavenost, veřejná prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně. Nepřípustným využitím jsou prvotní zpracování surovin a činnosti, které by mohly ohrozit povrchové a podzemní vody. 

V zájmu ochrany životního prostředí, nenarušování krajinných horizontů a příjemného rázu areálu jsou pro investory stanoveny regulativy zástavby. Maximální výška budov 16 m, maximální zastavěnost 60% a minimální výsadba zeleně 20%.  


Aktuální nabídka pozemků  a cena

Členění průmyslové zóny Holešov vychází z urbanistické studie. Je předpokládáno diverzifikované obsazování zóny v oborech i velikosti investorů. V základním členění je vyhrazeno 100 hektarů pro větší záměry. Ostatní plochy jsou určeny pro střední a drobné investory.

Aktuálně jsou pro střední a drobné záměry připraveny plochy v centrální a jihovýchodní části zóny. Pozemky jsou nabízeny v ceně obvyklé dle znaleckého posudku. 


Investiční pobídky

Strategická průmyslová zóna Holešov je pro příchozí investory zvýhodněným územím podle zákona o investičních pobídkách. Na rozdíl od jiných území v České republice v průmyslové zóně Holešov:  

 • Kritéria pro udělení investiční pobídky jsou výhodnější. Podpora je možná při investici: 
  • ve výrobě již od 50 mil. Kč, v jiných územích při investici od 100 mil. Kč,
  • do technologického centra již od 5 mil. Kč, v jiných územích při investici od  10  mil. Kč,
  • do centra strategických služeb dle specifik stanovených nařízením vlády,
  • pro malé a střední podniky jsou uvedené limity poloviční.
 • Možnost osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let (se souhlasem obce).
 • Hmotná podpora může dosáhnout částky až 300 tis. Kč na jedno vytvořené pracovní místo.