Pro investory

mapa01.jpg

Strategická průmyslová zóna Holešov se nachází ve Zlínském kraji na ploše bývalého letiště u města Holešov. Průmyslová zóna je otevřena všem zájemcům v oborech zpracovatelského průmyslu (s výjimkou prvotního zpracování surovin), vědy, výzkumu a strategických služeb. Pro investory jsou připraveny pozemky v rozměrech od 0,5 až 100 ha. 

Součástí areálu průmyslové zóny je Technologický park se zázemím pro investory a prostorami k pronájmu. Správu průmyslové zóny a servis pro investory zajišťuje společnost Zlínského kraje Industry Servis ZK, a.s.


IMG_0208.jpg

Charakteristika zóny

Průmyslová zóna Holešov je umístěna v rovině mimo povodňové oblasti. Od obytných částí je oddělena protihlukovým zemním valem, biocentrem a biokoridory. Zelené plochy jsou plánovány i v další výstavbě průmyslové zóny. Ochrana životního prostředí, zejména podzemních vod, a zlepšování kvality života obyvatel v regionu jsou vnímány jako nezbytný a primární předpoklad výstavby a provozování průmyslové zóny.
trafostanice.jpg

Infrastruktura

Strategická průmyslová zóna Holešov má pro investory připravenu základní infrastrukturu.  

Inženýrské sítě jsou vedeny ze dvou směrů. Do zóny je přiveden plyn, voda, elektřina, telekomunikační kabely. Ze zóny jsou odváděny splaškové a dešťové vody. Zvláštní péče je věnována nakládání s odpadními vodami, které jsou odváděny prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. 

Na páteřní technickou infrastrukturu je postupně navazována a  budována vnitřní infrastruktura. Každá plocha určená k prodeji má zajištěno přivedení obslužných komunikací a inženýrských sítí k hranici pozemku.


mapa_1.jpg

Dopravní dostupnost

Strategická průmyslová zóna je výhodným místem pro obsluhu celé České republiky. Prostřednictvím tří páteřních komunikací je vhodně a kvalitně napojena na okolní silniční a dálniční síť. Dostupnost železničních koridorů podporuje železniční vlečka vedená přímo do zóny. 

Uvnitř průmyslové zóny jsou neveřejné účelové komunikace určené pro obsluhu areálu. Vybudovány jsou také stezky pro pěší a cyklisty, které jsou napojeny na okolní cyklistické trasy. 

Dopravní dostupnost z hlediska pracovní síly je primárně zabezpečena rozsáhlou sítí veřejné dopravy. Město Holešov patří k regionálním uzlům autobusové i železniční dopravy.


Vstupní informace pro investory

Podle pravidel Ministerstva průmyslu a obchodu je zóna určena pro výstavbu v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ NACE 10-33), v oborech strategických služeb, technologických centrech nebo v oblasti výzkumu a vývoje, vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin. 

Podle územního plánu města Holešov je hlavním využitím průmyslové zóny zpracovatelský průmysl a skladování, přípustným využitím jsou výrobní a strategické služby, technologická centra, věda a výzkum, související dopravní a technická infrastruktura, související občanská vybavenost, veřejná prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně. Nepřípustným využitím jsou prvotní zpracování surovin a činnosti, které by mohly ohrozit povrchové a podzemní vody. 

V zájmu ochrany životního prostředí, nenarušování krajinných horizontů a příjemného rázu areálu jsou pro investory stanoveny regulativy zástavby. Maximální výška budov 16 m, maximální zastavěnost 60 % a minimální výsadba zeleně 20 %.  


Aktuální nabídka pozemků a cena

Členění průmyslové zóny Holešov vychází z urbanistické studie. Je předpokládáno diverzifikované obsazování zóny v oborech i velikosti investorů. V základním členění je vyhrazeno 100 hektarů pro větší záměry. Ostatní plochy jsou určeny pro střední a drobné investory.

Aktuálně jsou pro střední a drobné záměry připraveny plochy v centrální a jihovýchodní části zóny. Pozemky jsou nabízeny v ceně obvyklé dle znaleckého posudku. 


Investiční pobídky

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace.

Strategická průmyslová zóna Holešov je zvýhodněným územím podle zákona o investičních pobídkách, což příchozím a již etablovaným investorům přináší lepší podmínky pro získání investičních pobídek.

Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických center, center strategických služeb, zpracovatelského průmyslu a výrobcům strategických produktů.

V zóně Holešov je pro zpracovatelský průmysl výhodnější především kritérium velikosti investic pro poskytnutí investiční pobídky, které je o polovinu nižší než v jiných nezvýhodněných lokalitách v ČR. Minimální velikost investice pro poskytnutí investiční pobídky v SPZ Holešov je:  

·        40 mil. Kč u velkých podniků;

·        20 mil. Kč u středních podniků;

·        10 mil. Kč u malých podniků.

A současně je nutné u všech velikostí podniků plnit podmínku vyšší přidané hodnoty.

Příjem žádosti o investiční pobídku včetně asistence s její přípravou zajišťuje agentura CzechInvest, na jejíž stránkách naleznete další informace nebo se můžete rovnou obrátit na regionální kancelář pro Zlínský kraj.

Nový odkaz: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky-a-dotace

Odkaz pro kontakt na regionální kancelář: https://www.czechinvest.org/cz/Kontakty/Regionalni-kancelare/Zlin-cs