Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace, jiné žádosti a další podání

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Holešovská 1691, 769 01 Holešov.
Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Holešovská 1691, 769 01 Holešov.
Elektronicky na adresu: info@industryzk.cz.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy najdete zde.

Pravidla pro poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Listinné žádosti se podávají na adresu: Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov, elektronické žádosti pak na adresu: info@industryzk.cz.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví. Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s poskytnutím informace dle sazebníku úhrad.

Při vyzvání žadatele k převzetí požadovaných informací je mu zároveň sdělena výše úhrady. Tuto částku žadatel uhradí v hotovosti v pokladně povinného subjektu při převzetí poskytovaných informací, nebo bankovním převodem na číslo účtu 2099622/0800. V případě platby bankovním převodem bude informace vydána až po předložení dokladu o zaplacení. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, žádost bude odložena. Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti. Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto prodloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní lhůty.

V záležitostech výslovně neupravených těmito pravidly postupuje povinný subjekt podle příslušných ustanovení zákona. Práva a povinnosti žadatele nebo povinného subjektu vyplývající ze zákona nejsou těmito pravidly nijak dotčena.