Prohlášení GDPR

Společnost Industry Servis ZK, a.s. jako právnická osoba si je vědoma povinností při správě a ochraně osobních údajů a vyjadřuje tímto prohlášením svůj závazek dodržovat pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádět v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Veškerá poskytnutá data chráníme sadou procesních a technických opatření, tak abychom eliminovali možnost bezpečnostního incidentu.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platného právního titulu:

  • plnění smluvních vztahů
  • zákonné povinnosti 
  • oprávněného zájmu
  • uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních dat omezujeme jen na dobu nezbytně nutnou a na údaje, které jsou přiměřené a relevantní příslušnému účelu.

Žádost na uplatnění Vašich práv plynoucích z GDPR vyřídíme do 30 dnů od jejího doručení na adresu sídla naši společnosti nebo elektronicky na gdpr@industryzk.cz, v odůvodněných případech je lhůta pro vyřízení prodloužena o další 2 měsíce. 

Žádost musí obsahovat minimálně následující údaje, v opačném případě nebude akceptována a ani vyřízena: 

  • jméno a příjmení subjektu údajů
  • emailovou adresu nebo adresu pro doručení písemnosti